Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Zou er iemand deze franse tekst controleren op fouten. [gesloten]

0 stemmen
Alè Andrew, que pensez-vous de ce vêtement?

•    Andrew: Non, mama je porte toujours noir, pas une autre couleur.

Olalala, vous avez aussi un fils gothique.   

    Oui, il aimerait noir et du gothique. Aime ton fils aussi le gothique?

Oui, depuis son enfance. Il portait toujours le noir. Au début de la puberté, il commençait avec le gothisme.    

    Comment vous traitera ça? Parce que c’est difficile pour moi. Mon mari a accepté peu à peu. Mais pas moi.

 Oui, moi non plus. Mon homme a aussi accepté le gothisme, mais pour moi, c'est encore difficile! Il reste trop bizarre de voir mon fils avec le maquillage.   

    Oui, oui, je trouve ça aussi très bizarre.

Je m'inquiète de son futur. Qui voudrait accepter un gothique comme employé. C'est aussi très difficile de trouver une entreprise pour faire son stage.   

    Parfois je me demande comment ce serait si j’aurai des petits-enfants plus tard. C’est peut-être une phase ou c’est juste comment il est.

Je le pense aussi. Je pense que le gothisme est une phase dans leur vie, mais ils ne veulent pas encore accepter ça.   

    Je l’espère.

Ah oui, je reconnais ça. Comment ils vont construire une famille et trouver une femme?
   
    Je remarque qu’il commence à penser son future. Il se ne maquille plus.

J'espère qu'il va finir vite cette phase et il s'occupe des affaires très importantes dans sa vie.
   
    Il est un garçon gentil et il a des bons points à l’école, mais les gens dans la rue voient ça tellement différent.

C'est la même chose avec Anthony. Il remporte des bons points, mes à l'école il n'a pas d'amis parce qu'ils voient Anthony comme une personne mauvaise.
   
    Parfois je ne peux pas sortir parce que nous vivons dans une petite village dans lequelle tout le monde connaît chaques personnes.

Oui c'est très difficile. Vous ne voyez pas toujours un gothique dans la rue de votre village. Je me sens souvent un peu rougir, mais il reste mon fils.    

    J’espère qu’il verra, qu’il y a des autres choses qui sont plus important dans la vie. Et qu’il porte des vêtements qui sont plus discrète.

Oui, je l'espère. Vous avez envie d'aller boire quelque chose parfois?
   
    Oui, bonne idée

Samedi vous convient?   

    Oui, vers 19 heure.

D'accord! Au revoir. A samedi!
gesloten met de reden: Het is niet meer nodig
Nov 23, 2016 geplaatst in Frans door lily potter
Nov 24, 2016 gesloten door lily potter

1 Antwoord

0 stemmen
het betekent:
Ale Andrew, wat denk je van deze jurk?

• Andrew. Nee, mama Ik draag altijd zwart, niet een andere kleur

Olalala, heb je ook een gotische zoon.    

    Ja, hij zou zwart en gotische wilt. Hou van je zoon als Gothic?

Ja, sinds de kindertijd. Hij droeg altijd zwart. In het begin van de puberteit, het begon met de gothisme.     

    Hoe u dat behandelen? Want het is moeilijk voor mij. Mijn man is overeengekomen langzaam. Maar ik niet.

 Ja, ik ook niet. Mijn man heeft tevens ingestemd met de gothisme, maar voor mij is het nog steeds moeilijk! Het blijft ook raar om mijn zoon te zien met make-up.    

    Ja, ja, ik denk dat het ook heel vreemd.

Ik maak me zorgen over zijn toekomst. Wie zou aanvaarden als een gotische werknemer. Het is ook heel moeilijk om een bedrijf om de stage te doen.    

    Soms vraag ik me af hoe het zou zijn als ik kleinkinderen later zal hebben. Dit kan een fase zijn of het is gewoon hoe het is.

Dat denk ik ook. Ik denk dat de gothisme is een fase in hun leven, maar ze willen niet accepteren dat.    

    Ik hoop het.

Oh ja, herken ik dat. Hoe ze een gezin zal bouwen en vinden van een vrouw?
    
    Ik merk dat hij begint aan zijn toekomst denken. Het is geen make-up.

Ik hoop dat het snel deze fase beëindigen en het gaat over zeer belangrijke zaken in zijn leven.
    
    Hij is een aardige vent en hij heeft goede punten naar school, maar de mensen in straat zie het zo anders.

het is hetzelfde met Anthony. Hij won goede punten, mijn school heeft hij geen vrienden omdat ze Anthony zien als een slecht mens.
    
    Soms kan ik niet naar buiten, want we leven in een klein stadje in whichthe iedereen weet elk volk.

Ja, het is erg moeilijk. Je hoeft niet altijd een gotische straat van uw gemeente. Ik voel me vaak een beetje beschaamd, maar hij is nog steeds mijn zoon.     

    Ik hoop dat hij zal zien dat er andere dingen die belangrijk zijn in het leven. En hij kleding die discreter zijn slijt.

Ja, hoop ik. U wilt gaan voor een drankje soms?
    
    Ja, goed idee

zaterdag voor u?    

    Ja, tot 19 uur.

Okay! Tot ziens. Een zaterdag!

En alles is (volgens mij sr als ik iet vergeten ben) juist
Nov 23, 2016 beantwoord door lolol9004
Ik heb zelden zo een onzin bij elkaar zien vertalen. Dit zou verboden moeten worden. Foei lolo !
...