Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Kan iemand deze tekst vertalen?

0 stemmen
Bij een vacature wordt er eerst intern geworven onder de werknemers. De werknemers
ontvangen de vacature per mail, waarop zij kunnen reageren. Wanneer de interne ronde is afgehandeld wordt er gekozen om extern te werven. Het extern werven van werknemers kan op verschillende manieren plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de functie, de omvang en de duur van de vacature. In overleg met de directeur wordt gekeken naar de (financiële) mogelijkheden voor de werving. Er worden verschillende bronnen (website, kranten en vacaturesites) gebruikt om de vacature kenbaar te maken. Vervolgens wordt de vacaturetekst opgesteld aan de hand van vele gegevens.

Wanneer er reacties komen van mensen volgt de selectieprocedure. Allereerst worden de binnengekomen sollicitatiebrieven geselecteerd waarbij de directeur een voorselectie maakt. De gekozen sollicitanten worden vervolgens uitgenodigd voor een eerste gesprek. Wanneer de eerste selectieronde is afgerond wordt er naar aanleiding van de gesprekken een advies uitgebracht aan de directeur. Vervolgens worden er 2 á 3 sollicitanten nogmaals uitgenodigd voor een tweede gesprek. Bij serieus in aanmerking komende kandidaten wordt overgegaan tot het inwinnen van referenties, welke alleen worden ingewonnen indien de sollicitant daarmee instemt. Als slot wordt er een eindoordeel over de sollicitanten gevormd en maakt de directeur een beslissing, welke de eigenaar goed moet keuren.
Okt 7, 2013 geplaatst in Engels door tjm
oh ja, nog bedankt voor je......noactie!!
Alsnog bedankt!!!! ;)
geen dank!                       .

1 Antwoord

0 stemmen
In case of a vacancy there is first an internal recruitment among employees. The employees receive the job by mail, which they can respond. When the internal round is handled, there is chosen to recruit externally. The external recruiting employees can take place in various ways. This depends on the function, the extent and duration of the vacancy. In consultation with the director, the (financial) opportunities for recruitment shall be considered There are various sources (website, newspapers and job sites) used to release the vacancy.  Then the job description is prepared on the basis of many data.

When responses come from people, selection follows. First, the received application letters are selected of which the director makes a preselection. The selected applicants will be invited for an interview. When the first round is completed, it is followed by recommendations to the director. Then there are 2 or 3 candidates invited again for a second interview. In serious eligible candidates, the collection of references is suceeded, which can only be obtained if the applicant agrees. Ultimately there is a final judgment on the candidates and the director makes a decision, which the owner must approve.
Okt 7, 2013 beantwoord door spanishjohan

Gerelateerde vragen

3 antwoorden 924x bekeken
2 antwoorden 383x bekeken
1 antwoord 476x bekeken
1 antwoord 612x bekeken
...