Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

kunnen jullie mij helpen deze tekst te vertalen naar het Engels? voor mijn mondeling examen.

0 stemmen
Weerdeskundige Jack Hall waarschuwt met weinig succes voor de invloed die de opwarming van de aardbol zal hebben op het klimaat. Wanneer het noordelijk halfrond van de planeet daadwerkelijk het slachtoffer wordt van tornado's, overstromingen en extreem lage temperaturen, wordt hij eindelijk serieus genomen. Terwijl het zuiden van Amerika in allerijl wordt geëvacueerd, wordt de noorderlingen geadviseerd binnen te blijven, en op het beste te hopen. Een vluchtelingenstroom naar Mexico komt op gang, dat pas vluchtelingen toelaat na kwijtschelding van de gehele buitenlandse schuld.

Drie enorme polar lows vormen zich en zorgen dat het grootste deel van het noordelijk halfrond een flink pak sneeuw en extreem lage temperaturen te verwerken krijgt. Halls zoon raakt in New York ingesloten als de storm een enorme vloedgolf veroorzaakt die de stad voor een groot deel onder water zet. Door de extreem lage temperatuur verandert het deel van New York dat zich nog boven water bevindt vervolgens in een ijsvlakte. Hall besluit naar het noorden af te reizen om zijn zoon te vinden, die samen met enkele medestudenten gestrand is in de New York Public Library. Het oog van de storm trekt echter over de stad, met zulke lage temperaturen dat een mens in een paar seconden zou kunnen bevriezen.
Jun 11, 2014 geplaatst in Engels door Enaile
Wat wil je met een vertaalde tekst op een mondeling examen???
Maar goed, ik zal het voor je vertalen als je een beetje geduld hebt!!
Overigens is dit een scenario dat nooit en te nimmer zal voorkomen. De mensheid zal allang voordien verpletterd zijn.
ik zou mij graag een beetje voorbereiden.
zou dit vandaag nog mogelijk zijn?
als je zegt helpen, dan zou je het zelf eerst moeten vertalen en aan ons vragen of het klopt en wat er eventyeel verbeterd kan worden. Nu wil je ons gewoon helemaal jouw werk laten doen.
Spijtig als u er zo overdenkt ,dit is helemaal mijn bedoeling niet
Dat hoeft toch niet spijtig te zijn. Jij doet je best om de vertaling te maken, uiteindelijk heb je er niets aan als een ander het voor je doet, want dan sta je straks ng met je mond vol tanden. En dan vullen wij aan, we verbeteren enz. waar nodig. Dat vind ik beter dan ons het werk te laten doen, iets waar jij uiteindelijk niets mee opschiet.

1 Antwoord

0 stemmen
Weather expert Jack Hall warns with little success for the impact that warming of the globe will have on the climate. When the northern hemisphere of the planet will be actually the victim of tornadoes, floods and extreme low temperatures, he will finally being taken seriously. While the American South hastily is evacuated, the Northerners are advised to stay inside and hope for the best. A run of refugees into Mexico sets in, which only allows refugees after the cancellation of the entire foreign debt.

Three huge polar lows will be formed and insure a lot of snow and extremely low temperatures at most parts of the northern hemisphere. Halls son is trapped in New York as the storm caused a massive tidal wave that puts the city largely underwater. Due to the extremely low temperature, the part of New York that is still above water changes then in an ice field. Hall decides to travel north to find his son along with some fellow students stranded in the New York Public Library. However, the eye of the storm passes over the city, with such low temperatures that a man could freeze within a few seconds
Jun 12, 2014 beantwoord door spanishjohan
Super Bedankt
...