Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Wie kan mij helpen met het vertalen van deze samenvatting van het nederlands naar engels?

0 stemmen
Voor het eindverslag van het afstudeeronderzoek van de HBO-Verpleegkunde moet ik de volgende samenvatting in het Engels vertalen. Ik heb, met behulp van een vertaalmachine, een poging gedaan om deze te vertalen, maar kom er helaas achter dat mijn Engels ver weggezakt is. Wie zou mij willen helpen met het aanpassen van onjuiste woorden en verkeerde zinsopbouw? Alvast heel hartelijk bedankt! :)

Samenvatting
 
Aanleiding
Gall & Cornblat (2002) geven aan dat kankerpatiënten tijdens het ziekteproces steun vinden in hun spiritualiteit. Brunklaus (1996) geeft aan dat verpleegkundigen niet over goede elementaire vaardigheden beschikken en daarom niet altijd tot steun zijn voor de kankerpatiënt. Om de verpleegkundige hierin te ondersteunen is de volgende hoofdvraag opgesteld.
 
Centrale vraag
Welke spirituele copingsbronnen gebruiken vrouwelijke, curatieve borstkankerpatiënten tussen 43 en 64 jaar, wat zijn relevante vragen die er voor zorgen dat de patiënt haar spirituele copingsbronnen duidelijk onder woorden kan brengen en welke aanbevelingen kunnen hieruit gegeven worden aan de verpleegkundigen?
 
Methode
Dit is een kwalitatief  onderzoek in de vorm van deskresearch. Binnen dit onderzoek is er sprake van een selecte steekproef, aangezien er een afvaardiging van de doelgroep vrouwelijke borstkankerpatiënten tussen 43 en 64 jaar geïnterviewd is. Om informatie te verzamelen zijn er 10 interviews bij hen afgenomen. De data zijn geanalyseerd volgens de methode van Baarda, Goede & Teunissen (2009). Bij het structuren zijn vier stappen van elkaar onderscheiden: ordening, labeling, het formuleren van kernthema’s en het vaststellen van verbanden.
 
Resultaten
Binnen het domein Transcendent van de SAIL ontvangen borstkankerpatiënten voornamelijk kracht en rust van God, bidden en yoga. Domein Jezelf beschrijft spirituele copingsbronnen als doorzettingsvermogen. Domein Omgeving noemt onder andere familierelaties als copingsbron.
De vier vraagsoorten die deze copingsbronnen naar voren laten komen, zijn vragen die expliciet naar de copingsbron vragen, vragen die doorvragen naar de copingsbron, algemene vragen en vragen die uitnodigen tot het doen van persoonlijke uitlatingen.
 
Conclusie
De populatie borstkankerpatiënten gebruiken, net als Amerikaanse patiënten, spirituele copingsbronnen. Gebleken is, dat deze liggen binnen de drie domeinen van de SAIL. Om de copingsbronnen helder te krijgen, kunnen verpleegkundigen vier vraagsoorten stellen.
 
Aanbevelingen
Er wordt, middels een toolkit, aanbevelingen aan verpleegkundigen gegeven die in aanraking komen met borstkankerpatiënten.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abstract

Background
Gall & Cornblat (2002) indicate that cancer patients find support during the disease process in their spirituality. Brunklaus (1996) indicates that nurses don’t have good basic skills and therefore not always in support for the cancer patient. To the nurse to support is the following main question prepared.

Central question
What use female spiritual copingsbronnen, curative breast cancer patients between 43 and 64 years, what are relevant questions that ensure that the patient can bring her spiritual copingsbronnen clearly and what recommendations can it be given to the nurses?

Method
This is a qualitative research method in the form of desk research. Within this research, there is a select sample, since there is a delegation from the target female breast cancer patients between 43 and 64 years is interviewed. To collect information there are 10 interviews conducted with them. The data were analysed using the method described in B, Good & Teunissen (2009). When structures are distinguished: four steps of planning, labeling, formulating core themes and fix links.
 
Results
within the domain of the Transcendent power and rest mainly SAIL received breast cancer patients of God, prayer and yoga. Domain Yourself describes spiritual copingsbronnen as perseverance. Domain environment calls among other family relationships as copingsbron.
The four question types that combine these copingsbronnen, are questions that explicitly to the copingsbron questions, questions that ask for the copingsbron, General questions and questions that invite to make personal statements.
 
Conclusion
the population breast cancer patients use, just as American patients, spiritual copingsbronnen. It has been found that these are within the three domains of the SAIL. To get clear, the copingsbronnen can set four types of nurses.
 
Recommendations
There is, through a toolkit, recommendations given to nurses who come into contact with breast cancer patients.
Apr 29, 2015 geplaatst in Engels door lotte1

2 Antwoorden

0 stemmen
Ik denk dat het zo wel goed is.
Heel veel succes met uw afstudeer onderzoek
Apr 29, 2015 beantwoord door aagje
0 stemmen
Het Engels heeft geen woord 'copingsbron'. Dat is een van de fouten. Het is : coping technique(s) . ( two words)
Het abstract gebruikt te veel Nederlandse zinsbouw.
Mijn recommendatie?
Laat het zoals het is, met de correctie van coping technique(s).en Central question, wordt  Central questions. ( er zijn drie)
Mar 27, 2017 beantwoord door mientoentje
eh ....wat......???????????????????
...