Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Wie kan mij helpen vertalen?

–2 stemmen
Wie kan dit voor mij in het Engels vertalen? Zou mij heel erg helpen. (:

Als Bruno door het hek is geklommen kijken ze elkaar aan en glimlachen ze, ze lijken echt op elkaar. Bruno stelt voor om Shmuels vader te gaan zoeken, en dan gaan ze op pad. Ze lopen langs allemaal huisjes waar mensen aan het werk zijn en soldaten staan toe te kijken. Bruno zegt: ‘Heb jij soms nog enig idee waar jou vader kan zijn, Shmuel?’ ‘Nee, misschien moeten we het vragen aan één van de soldaten’ stelt Shmuel voor. Samen lopen ze naar een soldaat die rustig rond staat te kijken. ‘Wie vraagt het?’ zegt Shmuel. ‘Ik’ antwoordt Bruno meteen. Bruno stapt naar de soldaat toe en zegt beleefd: ‘Weet u soms waar Shmuel zijn vader is?’ ‘Wat zeg jij daar klein mormel’ zegt de soldaat tegen Bruno. ‘Wegwezen jij, jij mag niks vragen aan mij, ga werken!’ Bruno en Shmuel deizen van schrik achteruit. Shmuel zegt snel tegen Bruno: ‘Wegwezen hier, we zoeken zelf wel verder’. En dat doen ze, ze gaan langs huisjes en werkende mensen. Als ze na een uur nog niks hebben gevonden wil Bruno het opgeven. Maar zijn vriend houd hem tegen en zegt tegen hem: ‘Je zou me toch helpen vader terug te vinden? Ik heb hem al dagen niet gezien.’ ‘Oke’, zegt Bruno. En op dat moment valt zijn oog op een deur, een beetje verstopt onder takken. Bruno loopt er direct heen. ‘Wat doe je?’ vraagt Shmuel. ‘Kijk, een deur’, zegt Bruno. Samen openen ze hem en zien een gang. ‘Zullen we kijken?’ vraagt Shmuel. ‘Ja natuurlijk’, zegt Bruno. En daar gaan ze, door de lange donkere gang. Opeens zien de jongens een klein geel lichtje in de duisternis. Fluisterend zeggen ze tegen elkaar, ‘Daar zijn mensen, snel we gaan kijken’. Zachtjes lopen ze verder en dan horen ze machines en mensen lopen. Als ze bij de open ruimte zijn aangekomen ziet Shmuel gelijk zijn vader. ‘Papa’ roept hij van schrik. Zijn vader kijkt verschrikt op. ‘Wat doe jij hier?’ zegt vader. ‘Pas op dat niemand je ziet, het is streng verboden hier voor jullie.’ Shmuel: Pap kom mee, we missen je te erg. Kom snel nu kan het!’ Als vader doorheeft dat er even geen wacht is door soldaten, maakt hij de beste keuze van zijn leven. Hij stapt op en gaat snel met de jongens mee. Als ze met zijn 3e weer buiten staan, omhelst hij zijn zoon. Nu zijn ze met zijn alle weer bij elkaar en heel gelukkig. Shmuel bedankt zijn beste vriend hartelijk, en dan gaat Bruno terug naar de plek waar hij door het hek was geklommen. ‘Zo, heb ik dat even goed opgelost’.
Jan 9, 2014 geplaatst in Engels door anoniemx
As Bruno climbed through the fence they look at each other and smile at them, they seem to really like each other. Bruno proposes to Shmuels father to go looking, and then they go on the road. They run along all houses where people are at work and soldiers stand watch. Bruno says: ' do you have any idea where you can sometimes still are, father Shmuel? ' ' No, maybe we should the questions to one of the soldiers ' allows for Shmuel. Together they walk around quietly to a soldier who is looking at. ' Who asks it? ' says Shmuel. "I" replied Bruno right away. Bruno get to the soldier and said politely: ' do you know sometimes where his father Shmuel is? ' ' What do you say there small Maharaj ' says the soldier against Bruno. ' Get out of here you know nothing, you're allowed to ask me, go work! ' Bruno and Shmuel deizen of fright backwards. Shmuel says fast against Bruno: ' get the hell out here, we figure continue '. And they do, they go along cottages and working people. If they have found nothing yet after an hour wants Bruno giving up. But his friend stop him and says to him: ' you would help me to find father back? I've had it for days not seen. ' "Okay," says Bruno. And at that time his eye falls on a door, a little hidden under branches. Bruno runs directly. ' What are you doing? ' asks Shmuel. "Look, a door ', says Bruno. Together they open him and see a corridor. ' We'll look at? ' asks Shmuel. ' Yes of course ', says Bruno. And there they go, through the long dark hallway. The boys suddenly see a small yellow light in the darkness. Whisper they say to each other, ' There are people, quickly we are going to look '. Gently run them further and then hear them machines and people running. If they have arrived at the open space sees Shmuel equal his father. He calls "Dad" with shock. His father looks frightened. ' what are you doing here? ' says father. ' Beware that no one sees you, it is strictly forbidden here for you guys. ' Shmuel: P come, we miss you too bad. Come fast now can do it! ' As the father notices don't wait is by soldiers, he makes the best choice of his life. He steps up and goes fast with the boys with it. If they are, he embraces his 3rd weather outside with his son. Now they are with its all back together and very happy. Shmuel thanks warmly, his best friend and then Bruno back to the spot where he had climbed through the fence. ' So, I've that equally well solved '.

2 Antwoorden

+2 stemmen
Jij bent wel een doorzetter met je lange verhalen vertalen en nooit een reactie terug!!
Wat voor een zin heeft het nou een stukje tekst uit een boek te vertalen. Of je vertaalt het hele boek of helmaal niet. Overmorgen kopieer je een ander stukje en vraagt wederom te vertalen.
Jouw vertalingen van het afgelopen jaar hebben een factuurwaarde van ongeveer €350,-. Makkelijk zo'n site als vraagbaak. Maar daar is deze niet voor bestemd anoniemx!!!
Jan 9, 2014 beantwoord door spanishjohan
Daar ben ik het helemaal mee eens.
Doe eens een poging via zinnen vertalen. En laat het dan door ons controleren. Maar dit is wel erg kort door de bocht.
0 stemmen
As bruno climbs through the fence they look at each other and smile, they really look alike. Bruno proposes to go look for Shmuels dad, and so they go. They walk past all kind of houses where there are people working and soldiers are regarding. Bruno says:' Do you have any idea where you'r father could be, Shmuel? 'No, i don't maybe we should ask one of those soldiers' shmuel suggests. Together they walk up to one of the soldiers who is looking around. 'Who is going to ask?' shmuel says. Immediately bruno says: 'I will'. Bruno walks towards the soldier and asks politely: 'Have you got any idea where we could find shmuel's father?' 'What's that, you little bastard, go away, you're not allowed to ask me anything, go to work! Bruno and shmuel back off scared. Quickly shmuel says to bruno: Let's get out of here, we'll find him ourselves.' And so they move on passing all houses and people working. When after an hour they still haven't found him bruno wants to give up. But his friend stops him and says: 'Didn't told me you would help me find my dad? I haven't seen him for days.' 'Allright' bruno says. And in that sees a door hidden under some branches. Bruno immediately runs towards the door. 'what are you doing? Shmuel asks. 'look a door' says Bruno. Together they open it and see the corridor. 'shall we take a look?' shmuel asks. 'Yes, Ofcourse' bruno answers. And there they go through a dark and long corridor. Suddenly the boys see a small yellow light in the darkness. Whispering they say: ' There are people quick, let's take a look'. quietly they walk along that's when they hear machines and people walking. When they arrive in the open space shmuel instantly sees his father. 'dad' he yells out of fear. His father looks at him shocked. 'What are you doing here?' his father says.' Be careful nobody may see you. It is strictly forbidden for you to be here'. Shmuel says: let's go dad, we miss you, go now that we still can.' When his father finds out that there is no guard he makes the best decision of his life. He stand up and quickly follows the boys. When they are standing outside all three of them, he hugs his son. Now we are all back together and very happy.  shmuel thanks his friend dearly, And then bruno climbs back through the fence where he came from. ' So, that's solved".
[ het is niet super super goed & correct altijd maar bon vertaalt is vertaalt ]
Jan 15, 2014 beantwoord door LynnM
...