Wat is de vraagbaak?

De vraagbaak is een plek om elkaar te helpen met taalgerelateerde vragen. Stel je vraag, deel jouw kennis door andere vragen te beantwoorden en stem op bijdragen van anderen. Zo ontwikkel je jezelf tot een vertalen.nu expert!
Lees meer ...

Hoe vertaal je "metodizadas" vanuit het Spaans naar het Nederlands? Of liever de hele zin bij de toelichting.

0 stemmen
aquel que se convierte en antena hasta donde ascienden a buscar expresión, para luego volver metodizadas al seno de donde han salido, las demandas de lo moral, de lo justo, de lo bello, en el legítimo empeño humano de avanzar hacia mejores destinos.
Jan 7, 2017 geplaatst in Spaans door DavidBrouwer

3 Antwoorden

0 stemmen
Ik weet niet waar je dit stukje proza hebt gevonden. Het lijkt op een google vertaling vanuit een andere taal.
metodizar = organizar de manera ordenada o/y sistemática / iets op een geordende en/of systematische manier organiseren

Ik heb geprobeerd iets van de zin te maken, die zoals al gezegd, op zijn minst vreemd overkomt.

..diegenen die zich in antenne veranderen (omzetten) tot waar ze stijgen om uitdrukking te zoeken om vervolgens geordend terug te keren naar de oorsprong vanwaar de vorderingen van de morele, het rechtvaardige, van het mooie van de legitieme menselijke inspanning vertrokken zijn om te komen tot betere bestemmingen
Jan 7, 2017 beantwoord door spanishjohan
Bedankt, klinkt al iets beter. Deze proza komt uit het Colombiaanse Spaans. Lijkt mij geen vertaling zie deze foto: http://www.davidbrouwer.nl/Foto2/DSC_5386.JPG
Na bestudering van de fototekst hieronder een nieuwe poging. Nu met de juiste interpunctie:

Degenen die tot een voelspriet worden tot dat ze opstijgen om creativiteit te zoeken om vervolgens geordend (ordelijk) terug te keren vanwaar ze vertrokken waren. De vorderingen van de moraal, het rechtvaardige, het mooie in de legitieme menselijke inspanning om te komen tot betere bestemmingen.
Dank je. Ook de rest is redelijk zoeken. Heb er al wel via een Engelse vertaling van kunnen bakken. Maar had daar ook wel hulp bij nodig want b.v. het woord plastica is plastiek in het Nederlands en geen plastic/kunststof. Maar ik ben er nog niet helemaal. Zie jij kans om de complete tekst te vertalen? Ik wil je naam op mijn site vermelden onder de vertaalde tekst.
Als je denkt dat mijn vertaling tot nu toe aanvaardbaar is, dan wil ik mijn best doen voor de gehele tekst. Het zal echter voor morgen zijn.
Geen probleem, de Colombiaanse tekst staat er al ruim een jaar. ( zie http://www.davidbrouwer.nl kies Colombia vervolgens 12 oktober en dan de één na laatste foto!
0 stemmen
Hierbij mijn vertaling van de tekst op de steen. Bekijk het met een kritische blik en misschien kunnen we nog een en ander verbeteren:

Yo no creo en el destino mesiánico o providencial de los hombres. No creo que por grandes que sean, las cualidades individuales haya nadie capaz de lograr que sus pasiones, sus pensamientos o sus determinaciones y el pensamiento sean la pasión, la determinación y el pensamiento del alma colectiva. No creo que exista ni en el pretérito ni en el presente un hombre capaz de actuar sobre las masas como el cincel del artista que confiere caracteres de perennidad a la materia inerte. El dirigente de los grandes movimientos populares es aquel que posee una sensibilidad, una capacidad plástica para captar y resumir en un momento dado el impulso que labora en el agitado subfondo del alma colectiva: aquel que se convierte en antena hasta donde ascienden a buscar expresión, para luego volver metodizadas al seno de donde han salido. Las demandas de lo moral, de lo justo, de lo bello en el legítimo empeño humano de avanzar hacia mejores destinos.

Ik geloof niet in het Messiaanse lot of de voorzienigheid van de mens. Ik geloof niet dat persoonlijke kwaliteiten, hoe groot deze ook zijn mogen, iemand in staat zullen stellen om hun passies, hun denkbeelden of hun vastberadenheid te bereiken en om de opvatting dat hartstocht, vastberadenheid de gedachte van de gemeenschappelijke ziel zouden zijn. Ik geloof niet dat er een mens bestaat, noch in het verleden noch in het heden, die in staat is in te werken op de massa’s zoals de beitel van de kunstenaar, die tekens van blijvende waarde aan de dode materie toevoegt. De leermeester van de grote populaire bewegingen is diegene die een ontvankelijke en vormgevende kwaliteit bezit om op een gegeven moment de dynamiek die werkzaam is in het turbulente compartiment van de collectieve ziel te begrijpen en samen te vatten: degenen die tot een voelspriet worden waarheen ze opstijgen om creativiteit te zoeken om vervolgens ordelijk terug te keren vanwaar ze vertrokken waren. De terugvordering van moraal, rechtvaardigheid en schoonheid binnen de gerechtvaardigde menselijke ijver om te komen tot betere bestemmingen.
Jan 8, 2017 beantwoord door spanishjohan
Ik ga hem eens op mijn gemak bestuderen. Alvast bedankt.
Als ik dit lees en kijk wat ik allemaal al uit de vertaling naar het Engels stond, die een kennis had gedaan, lijkt het mij dat we er niet ver naast zitten. Alleen het woord "voelspriet" weet ik niet goed wat ik daarmee aan moet maar was uit mijn onderzoek ook de enige optie.
Tja, de letterlijke vertaling zou antenne zijn, maar dat klinkt tamelijk banaal en past niet bij de overige tekst. Een goed alternatief zou  'ontvanger'.kunnen zijn. Dan krijgen we de volgende zin:
degenen die tot ontvanger worden waarin ze klimmen (klauteren) om creativiteit te zoeken...........
Het punt is dat een antenne een voorwerp is waarin je kunt klimmen zoals de Spaanse tekst zegt. Een voelspriet of een ontvanger is meer geestelijk en dus niet beklimbaar, maar in overgankelijke zin toch goed bruikbaar.
Ter vergelijking hier mijn Engelse tekst:
I do not believe in the messianic destiny or providence of man. I do not believe that personal qualities, how big they may be, will allow someone to reach their passions, their ideas or their determination and the belief that passion, determination would be the idea of the common soul. I do not believe that a man exists, nor in the past nor in the present, who is capable of acting on the masses as the chisel of the artist, adding signs of lasting value to dead matter. The teacher of the great popular movements is the one who has a receptive and formative quality to understand the dynamics at work in the turbulent compartment of the collective soul at a given moment and summarize: those who become a feeler from where they take off to seek creativity and afterwards orderly return from where they have left. Recovery of morality, justice and beauty within the legitimate human ambition to achieve better destinations.
0 stemmen
een tekst die gemakkelijk tot verwarring kan leiden.
ik kwam tot de volgende interpretatie:
(de leider waarvan eerder sprake is), "degene die zich vormt tot antenne (zowel zender als ontvanger) tot waar de vragen omtrent het morele, de rechtvaardheid, het schone, en omtrent de legitieme menselijke inspanning om te komen tot betere lotsbestemming, opstijgen om vorm (uitdrukking) te vinden, om vervolgens geordend terug te keren naar de basis (bron) waaruit zij ontsproten (voortkwamen)."

De tweede zin van de gehele tekst dacht ik:
"Ik geloof niet dat, hóe groot de persoonlijke kwaliteiten ook mogen zijn, er (n)iemand in staat kan zijn om te bereiken dat zijn passies, zijn denkbeelden of vaststellingen en denken gelijk zouden zijn aan de passie, de constatering en het denken van de collectieve ziel."
Jan 12, 2017 beantwoord door yancito
Jan 12, 2017 gewijzigd door yancito
Hé, nu wordt die alleen nog maar lastiger. Zeker de tweede zin. Nu is het met deze tekst zo dat er volgens mij ruimte is voor een vrije vertaling.
Yancito heeft het bij het rechte eind wanneer hij schrijft: “Een tekst die gemakkelijk tot verwarring kan leiden”. Je kunt die tekst gewoon niet vertalen, omdat die ook in het Spaans niet te begrijpen valt wegens te slecht geschreven. Ik hoop dat ik niemand hierbij schoffeer, maar de logische structuur, de woordkeuze, de zinsbouw en zelfs de interpunctie maken van deze tekst een compleet onsamenhangend geheel. Aan een auteur, die er niet in slaagt zijn gedachten te ordenen, is geen groot schrijver verloren gegaan.
...